ทำไมคนนับถือศาสนาคริสต์จึงห้าม มู (เตลู) 

หากพลิกย้อนกลับไปยังหน้าประวัติศาสตร์ ก่อนจะถือกำเนิดศาสนาต่าง ๆ ขึ้นมาบนโลก มีความเป็นไปได้ว่า โหราศาสตร์อาจเกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับศาสนา หรืออาจก่อนศาสนาคริต์ก็ได้เช่นกัน แต่ได้ถูกจำกัดให้กลายเป็นสิ่งนอกรีตหลังจากที่คริสตจักรรุ่งเรืองขึ้น เนื่องจากศาสนาคริสต์คือศาสนาแบบ “นับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียว” และถ้าใครก็ตามที่นับถือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้า วิญญาณ หรือผีบรรพบุรุษ จะถูกประกาศให้เป็น “พวกนอกรีต” ทันที เพราะถือว่าเป็นการนับถือสิ่งที่นอกเหนือไปจากพระเจ้า ผิดหลักข้อบัญญัติ 10 ประการ คำสอนที่ผู้นับถือคริสต์พึงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เหมือนกับ ศีล 5 ที่เป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน  

หลักบัญญัติ 10 ประการ ของศาสนาคริสต์มีอะไรบ้าง  

 1. จงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว 
 2. อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่จำเป็น 
 3. จงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์
 4. จงนับถือบิดามารดา 
 5. อย่าฆ่าคน 
 6. อย่าผิดประเวณี 
 7. อย่าลักทรัพย์ 
 8. อย่านินทาว่าร้ายผู้อื่น 
 9. อย่าคิดมิชอบ 
 10. อย่ามีความโลภในสิ่งของผู้อื่น 

บัญญัติ 10 ประการ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ภาคได้อย่างชัดเจน ดังนี้ 

หน้าที่ต่อพระเจ้า 

 1. จงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว 
 2. อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่จำเป็น 
 3. จงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์

หน้าที่ต่อมนุษย์ด้วยกันเอง 

 1. จงนับถือบิดามารดา 
 2. อย่าฆ่าคน 
 3. อย่าผิดประเวณี 
 4. อย่าลักทรัพย์ 
 5. อย่านินทาว่าร้ายผู้อื่น 
 6. อย่าคิดมิชอบ 
 7. อย่ามีความโลภในสิ่งของผู้อื่น 

จากในข้อบัญญัติจะเห็นได้ว่า ข้อแรกเริ่มต้นด้วยการให้นับถือพระเจ้าเท่านั้น ต่อให้เป็นการนับถือพลังงานธรรมชาติ อย่างการนำพลังงานดวงดาวเพื่อมาคำนวณหาดวงชะตาดวงของตน สำหรับชาวคริสต์ถือว่าเป็นการลบหลู่พระเจ้า เพราะตามหลักความเชื่อในศาสนาคริสต์ พระเจ้า คือ ผู้สร้างทุกสิ่ง และ เป็นผู้ลิขิตชะตาของมนุษย์ การดูดวงจึงเป็นการแสดงออกถึงความไม่เชื่อมั่นในพระเจ้า และการดูดวงอาจเป็นสิ่งหลอกลวงจากซาตาน ที่ชักนำให้หลงทางไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น โดยในคำภีร์ไบเบิลเองได้มีบันทึกบทเฉลยธรรมบัญญัติ 18 : 9-14 ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ 

การถวายบุตร การทำนาย และการใช้เวทมนต์ เป็นสิ่งต้องห้าม 

เมื่อท่านเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน อย่าเรียนรู้ที่จะทำสิ่งพึงรังเกียจตามชนชาติเหล่านั้น ห้ามใครในพวกท่านยอมให้บุตรชายหรือบุตรหญิงของตนลุยไฟ เป็นคนทำนาย เป็นหมอดู เป็นโหร หรือ เป็นนักวิทยาคม เป็นหมอผี เป็นคนทรง เป็นพ่อมด เป็นแม่มด หรือ เป็นหมอพราย ทุกคนที่ทำสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นที่รังเกียจแต่พระยาห์เวห์ และเพราะสิ่งพึงรังเกียจเหล่านี้ พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจึงทรงขับไล่พวกเขาไปพ้นหน้าท่าน ท่านจงเป็นคนปราศจากตำหนิต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน เพราะว่าชนชาติเหล่านี้ซึ่งท่านกำลังจะไปยึดครองนั้น เชื่อฟังหมอดูและคนทำนาย แต่ส่วนตัวท่านนั้นพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านไม่ทรงยอมให้ท่านทำเช่นนั้น 

จากในพระบัญญัตินี้เองที่ทำให้ ศาสตร์มูเตลูทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ หมอดู การทำนายโชคชะตา ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยงทั้งสิ้น ทั้งในรูปของผู้กระทำตน (พ่อหมอ แม่หมอ)  หรือ ผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมที่เชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้ (บวงสรวง ทำพิธี) เพราะทั้งหมดคือการกระทำของคนนอกรีตหรือศาสนาอื่น ซึ่งไม่ใช่หลักเอกเทวนิยม ทำให้คนที่เคร่งในคำสอนของศาสนาคริสต์รู้สึกอึดอัดใจ และรู้สึกว่าตนได้กระทำผิดต่อพระเจ้าหากต้องดูดวงหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางโหราศาสตร์ 

Previous Post
Next Post